×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

โรงเรียนบ้านไผ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องสมุดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด